Disclaimer

Alle advertenties op deze website zijn afkomstig van derden, en als zodanig accepteert briefondernummer.nl geen enkele verantwoordelijkheid voor deze advertenties anders dan die om naar beste weten en kunnen advertenties welke op enigerlei wijze misleidend, aanstootgevend of anderszins in strijd met onze algemene voorwaarden zijn van deze website te weren c.q. te verwijderen.

Als bezoeker van deze website vrijwaart u briefondernummer.nl en de aan haar gelieerde ondernemingen en personen in de ruimte zin des woords van alle aansprakelijkheden inzake uit enig door u gelegd of te leggen contact voortvloeiende of voortgekomen schades. Elk contact of andersoortige verplichting of zaak welke u aangaat met een adverteerder op deze website gaat u geheel en volledig aan voor uw eigen rekening en risico.

Indien u het niet eens bent met het in deze disclaimer gestelde verzoeken wij u deze website niet verder te gebruiken. Voor zover nodig verwijzen wij u volledigheidshalve naar de op deze website gegeven tips en informaties.