Alle advertenties op deze website worden in opdracht van derden geplaatst, en hoewel we de grootst mogelijke voorzichtigheid betrachten kunnen we niet voor de inhoud van elke advertentie instaan inzake echtheid en oprechtheid.

Indien u reageert op een advertentie is dat geheel en al voor uw eigen rekening en risico, aansluitend waarop u ons vrijwaart van al hetgeen er mogelijkerwijs voort kan vloeien, materiële en immateriële schades daaronder begrepen, in negatieve zin.

Het gebruik maken van deze website is geheel en al uw eigen verantwoordelijkheid.

Indien u zich niet in het in deze disclaimer gestelde kunt vinden verzoeken wij u geen gebruik te maken van de website en deze terstond te verlaten.