Algemene Voorwaarden

Als affiliate (Affiliate) van BRIEF ONDER NUMMER ga je akkoord met de geldende algemene voorwaarden voor affiliates (Algemene Voorwaarden). Lees deze Algemene Voorwaarden aandachtig door voor je je registreert als Affiliate.

Je deelname aan ons affiliate-programma is slechts bedoeld om legaal en met onze toestemming onze website te promoten, om zo provisies te genereren uit verkopen welke worden gerealiseerd via de links die je verspreidt en de websites en sociale netwerken waarop je onze reclame plaatst.

Met je registratie als affiliate van BRIEF ONDER NUMMER (Affiliate Programma) ga je akkoord met het in deze Algemene Voorwaarden gestelde. Daar waar de inhoud van deze Algemene Voorwaarden conflicteert met het bij wet gestelde zal het bij wet gestelde prevaleren. Op deze Algemene voorwaarden is bij uitzondering van al het andere en overige uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Acceptatie & afwijzing

We behouden ons het exclusieve recht voor aanmeldingen van affiliates te accepteren of te weigeren. Voorts behouden we ons het recht voor affiliates op basis van ons moverende redenen te verwijderen uit ons Affiliate Programma. Voorwaarde voor acceptatie is en registratie door Affiliate met juiste en naar waarheid verstrekte gegevens.

Provisies

Provisies worden periodiek uitbetaald, aan het einde van elke kalendermaand. Om voor uitbetaling in aanmerking te komen moet het te ontvangen saldo minimaal 50 euro bedragen, en dient de affiliate sinds diens registratie minimaal 31 dagen actief te zijn geweest binnen ons Affiliate Programma.

Provisies worden uitsluitend uitbetaald indien orders in volledigheid zijn betaald, en er geen restitutie van de door de klant betaalde som heeft plaatsgevonden.

Uitbetalingen worden verzorgd door Sandhills Developments LLC, 111 W 2nd Ave, Hutchinson, Kansas 67501, Verenigde Staten van Amerika. Om uitbetalingen te kunnen ontvangen dient de affiliate diens gegevens zoals deze moeten worden verstrekt te hebben ingevoerd op de formulieren van Sandhills Development LLC. Deze formulieren zijn te vinden in het menu rechtsboven in het affiliate portaal, onder ‘instellingen’. De kosten verbonden aan het verwerken van uitbetalingen aan Affiliates worden gedragen door BRIEF ONDER NUMMER.

Alle uitbetalingen aan en tegoeden van Affiliates zijn en worden opgenomen in onze boekhouding en zijn derhalve inzichtelijk voor de Nederlands belastingdienst.

Tussentijdse uitbetalingen van provisies zijn niet mogelijk, en ook uitbetalingen beneden de limiet van 50 euro kunnen niet worden gedaan.

Provisies welke de affiliate tegoed heeft op het moment dat de affiliate-overeenkomst wordt ontbonden, ongeacht de reden van ontbinding of de datum van ontbinding, zullen op de laatste werkdag van het lopende kalenderjaar aan de desbetreffende affiliate worden uitbetaald. Indien een affiliate de voor het uitbetalen van provisies gestelde ondergrens ad 50 euro niet heeft gehaald zal een eventueel verkregen registratiebonus in mindering worden gebracht op de uit te betalen som.

Provisies betaalbaar aan particulieren worden vrij van BTW uitbetaald, provisies betaalbaar aan zakelijke relaties worden inclusief de BTW uitbetaald. Provisies worden slechts betaald over de plaatsingskosten als voldaan door personen die contactadvertenties plaatsen. Over andersoortige uitgaven, waaronder begrepen en voor zover van toepassing verzendkosten, administratiekosten, worden geen provisies betaald.

Beëindiging overeenkomst

Affiliates kunnen uit ons Affiliate Programma worden verwijderd of hun account kan tijdelijk worden gedeactiveerd in de volgende gevallen:

– indien de affiliate gebruik maakt van misleidende advertenties, hyperlinks, valse claims en overige onjuiste of gefalsificeerde manieren en vormen van promotie en reclame.

– indien de affiliate ter promotie gebruik maakt van ‘spamming’ of enige andere niet toegestane vorm van massale promotie welke bij wet is verboden en/of door de ontvangers kan worden bezien als ongewenste reclame.

– indien de affiliate adverteert op websites, fora en andere platforms welke illegale inhoud bevatten. Dit geldt ook indien de affiliate adverteert op websites welke pornografische, gewelddadige, racistische of andersoortig ongewenste of illegale inhoud bevatten of in strijd zijn met het algemeen fatsoen.

– Failure to disclose the affiliate relationship for any promotion that qualifies as an endorsement under existing Federal Trade Commission guidelines and regulations, or any applicable state laws.

– indien de affiliate het copyright of de intellectuele eigendom van de website of haar eigenaresse schaadt. BRIEF ONDER NUMMER behoud zich het recht voor op de exclusiviteit van haar handelsnaam, handelsmerk, merknaam en concept teneinde dit tegen misbruik van of gebruik door derden te beschermen.

– indien de Affiliate zonder vooraf schriftelijke toestemming van BRIEF ONDER NUMMER te hebben verkregen cashbacks, coupons of andersoortige incentives aanbiedt.

– bij het vermoeden van fraude, in de meest ruime zin des woords.

  Aansluitend op het voorgaande behoudt BRIEF ONDER NUMMER zich het recht voor de overeenkomst met affiliates op enig moment te ontbinden om andere redenen, waaronder begrepen het termineren van accounts zonder opgaaf van enige specifieke reden.

  In geval een account wordt gedeactiveerd ten gevolge van een door BRIEF ONDER NUMMER door de handelswijze van de Affiliate geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot materiele en immateriële schade, zal het tegoed van de Affiliate worden bevroren en kan, indien het schadebedrag hoger is dan de bevroren som, BRIEF ONDER NUMMER tot verhaal van de geleden schade overgaan.

  Het verspreiden van door ons ter beschikking gestelde reclamematerialen mag op elke gewenste manier welke in deze Algemene Voorwaarden niet is uitgesloten, voor zover het niet in strijd is met de wet of het algemeen fatsoen.

  Links en advertentiematerialen mogen worden opgenomen in (gratis) advertenties, via sociale media worden verspreid, et cetera.

  Coupon en Deal Sites

  Promotie via deal- en couponsites is toegestaan, mits er wordt voldaan aan de volgende regels

  Affiliates mogen geen pop-ups, pop-unders, iframes, frames of enige andere zichtbare of onzichtbare actes instellen of ondernemen waarbij een cookie wordt geplaatst zonder dat de bezoeker daarmee expliciet akkoord is gegaan teneinde zo (bijvoorbeeld) een korting of cashback te verkrijgen. Elke link dient een bezoeker direct door te sturen naar onze website.

  Pay Per Click (PPC) Beleid

  Het bieden op en gebruik maken van PPC via bijvoorbeeld Google Adwords is toegestaan mits er direct wordt gelinkt naar onze website.

   Aansprakelijkheid

   BRIEF ONDER NUMMER is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schades (zoals misgelopen provisies) die het gevolg zijn van het niet tracken van affiliate-links, het verlies van (delen van) databases of data, of het door derden toebrengen van schade aan de website.

   We stellen geen expliciete garanties ten aanzien van het functioneren van het affiliate-programma van BRIEF ONDER NUMMER. We wijzen er met nadruk op het ononderbroken en juist functioneren van de website niet te kunnen garanderen..

   Geldigheid

   De inhoud van deze algemene voorwaarden is van kracht vanaf het moment van het door Affiliate akkoord gaan met deze algemene voorwaarden, tot aan het moment waarop de samenwerking tussen BRIEF ONDER NUMMER en de desbetreffende Affiliate eindigt.

   Deze algemene voorwaarden kunnen op elk ogenblik door ons worden gewijzigd. Indien Affiliate zich na enige wijziging niet meer kan vinden in het in deze algemene voorwaarden gestelde dient Affiliate diens samenwerking met ons per direct te beëindigen. In geval de Affiliate na een wijziging van de algemene voorwaarden de website en haar activiteiten blijft promoten en diens account niet sluit wordt de Affiliate geacht per datum van de wijziging akkoord te zijn gegaan met de gewijzigde algemene voorwaarden .

   Vrijwaring

   Affiliate vrijwaart BRIEF ONDER NUMMER en de aan haar gelieerde en verbonden bedrijven, aandeelhouders, directieleden, werknemers, licentiehouders, opvolgers en bevoegden en overige gelieerde of betrokkenen personen en bedrijven ten aanzien van alle mogelijke (vormen van) aansprakelijkheden, schades, boetes, in rechte gedaagd worden, claims, kosten en onkosten, verliezen et cetera welke voortkomen uit of gerelateerd zijn aan enige claim of vordering van een derde of derden welke voortvloeit of voortvloeien uit activiteiten als door Affiliate ontplooid in relatie tot deze Algemene Voorwaarden waarvan de oorzaak ligt in verwaarlozing, misrepresentatie, het niet volgen of naleven van het in deze Algemene Voorwaarden gestelde, misleiding, bij wet verboden activiteiten et cetera.

   Electronische handtekening

   Deze Algemene Voorwaarden vormen een electronische overeenkomst welke bindend is waarin de kaders worden aangegeven welke van toepassing zijn op het als Affiliate vertegenwoordigen van BRIEF ONDER NUMMER. Met het aanmaken en/of aanvragen van een affiliate-account geeft u aan de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te accepteren. Hiermee creëert u een electronische handtekening welke dezelfde juridische waarde en dezelfde wettelijke kracht heeft als een met de hand gezette handtekening.