Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze advertentievoorwaarden hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Adverteerder: iedere natuurlijke of rechtspersoon die rechtstreeks dan wel via bemiddeling van of volmacht aan een derde (zoals een Mediabureau) Advertentieruimte afneemt van BON MEDIA BV. Indien Adverteerder gebruik maakt van een Mediabureau, wordt onder Adverteerder tevens het Mediabureau verstaan.
Advertentie: de reclame-uiting of andere uiting van commerciële aard ten behoeve van Adverteerder.
Advertentiemateriaal: materiaal waarmee een Advertentie wordt samengesteld.
Advertentieorder: een opdracht tot plaatsing van één of meerdere Advertenties, al dan niet vallende onder een Advertentieovereenkomst.
Advertentietarief: het actuele tarief voor de verschillende Diensten zoals gepubliceerd in de door BON MEDIA BV gepubliceerde tariefkaart(en). De meest recente tariefkaart zijn gepubliceerd op de website van de betreffende Media die te raadplegen zijn via https://www.newskoolmedia.nl.
Advertentieovereenkomst: elke overeenkomst inclusief de Voorwaarden tussen Adverteerder en BON MEDIA BV die ziet
op de levering van Diensten, zoals een Advertentieorder. Een Advertentieovereenkomst kan tevens bestaan uit
een door BON MEDIA BV aan Adverteerder verzonden bevestiging van de gemaakte afspraken per brief of e-mail.
Advertentieruimte: de ruimte, uitgedrukt in voor het betreffende Medium gangbare eenheden (zoals pagina’s/paginadelen, aantal pixels, aantal impressies), die voor plaatsing van één of meerdere Advertenties dient te worden ingeruimd door BON MEDIA BV op grond van de Advertentieovereenkomst.
Diensten: de door BON MEDIA BV aan Adverteerder te leveren (digitale)diensten waarvoor Adverteerder rechtstreeks of via een Mediabureau een opdracht bij BON MEDIA BV heeft geplaatst. Onder (digitale) Diensten wordt in ieder geval verstaan: de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van een Advertentie of andere promotionele uiting in het door BON MEDIA BV uitgegeven Medium, dan wel een medium waarbij BON MEDIA BV gerechtigd is de betreffende Diensten te leveren, daaronder mede begrepen het plaatsen van links naar andere websites of ander medium op een Website, het aanbieden van de mogelijkheid tot sponsoring van of participatie in (een deel van) een Website, het ontwikkelen van sponsor en advertentiecampagnes, het genereren van bezoek aan bepaalde websites of ander Medium.
Mediabureau: een rechtspersoon die krachtens last of volmacht van Adverteerder op eigen naam dan wel op naam van Adverteerder met BON MEDIA BV een Advertentieovereenkomst sluit en als zodanig de toepasselijkheid van deze Voorwaarden mede voor zichzelf aanvaardt.
Medium/Media: een uitgave van BON MEDIA BV en de bijbehorende uitgeefproducten zoals een online editie van een tijdschrift, applicatie (ook via mobiel), e-mail, nieuwsbrief, pluspropositie, special of een door BON MEDIA BV geëxploiteerde Website die door BON MEDIA BV wordt gebruikt voor overbrenging van de Advertentie aan het publiek.
BON MEDIA BV: New Skool Media B.V., alsmede haar huidige en toekomstige groepsmaatschappijen, waaronder New Skool Exploitatie B.V. en One Business B.V. New Skool Media B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Spaklerweg 53 te (1114 AE) Amsterdam, is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 60745967, BTW nummer: NL854100787B01.
Optie: bevestigd voornemen van de Adverteerder tot het afnemen van (digitale) Diensten.
Partijen: Adverteerder en BON MEDIA BV gezamenlijk.
Pluspropositie: een bijvoegsel bij een Advertentie of bij een Medium zoals een zgn. insert.
Sluitingsdatum: de uiterste datum waarop BON MEDIA BV nog opdrachten van Adverteerder voor de levering van bepaalde Diensten accepteert.
Voorwaarden: onderhavige Advertentievoorwaarden.
Website: het geheel van webpagina’s, mobiele website, applicatie, of ander digitaal Medium van BON MEDIA BV.

ARTIKEL 2: ALGEMEEN EN TOEPASSELIJKHEID

2.1 Op alle Advertentieovereenkomsten die tussen Adverteerder en BON MEDIA BV mondeling dan wel schriftelijk worden afgesloten zijn deze Voorwaarden en de Nederlandse Reclame Code van toepassing. Bij tegenstrijdigheden, prevaleert de Advertentieovereenkomst boven deze Voorwaarden en deze Voorwaarden boven eventueel andere van toepassing verklaarde voorwaarden. Deze Voorwaarden maken onderdeel uit van de Advertentieovereenkomst. Op alle Advertentieovereenkomsten zijn tevens de inhoud van de meest recente tariefkaarten van BON MEDIA BV en de eventueel in het betreffende Medium opgenomen voorwaarden (o.a. colofon) van toepassing.
2.2 Algemene inkoop- of andere voorwaarden van Adverteerder worden nadrukkelijk buiten toepassing verklaard. Van deze Voorwaarden kan slechts middels een schriftelijk overeenkomst tussen Partijen worden afgeweken. In dat geval blijven naast de overeengekomen afwijking de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht.
2.3 BON MEDIA BV heeft het recht deze Voorwaarden eenzijdig aan te passen. BON MEDIA BV zal Adverteerder vooraf schriftelijk informeren over substantiële wijzigingen in de Voorwaarden. De wijzigingen in de Voorwaarden zijn tevens van toepassing op reeds lopende Advertentieovereenkomsten. Met het geven van een nieuwe opdracht een Advertentie te plaatsen of andere Dienst af te nemen (herplaatsingen daar mede onder begrepen) door Adverteerder na wijziging van de Voorwaarden wordt de Adverteerder geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.
2.4 BON MEDIA BV is verplicht om de Advertentieovereenkomst naar beste kunnen uit te voeren. Adverteerder zal de Diensten afnemen met in achtneming van het bepaalde in de Advertentieovereenkomst en de in artikel 4.6 genoemde wet- en regelgeving.
2.5 Deze Voorwaarden zullen op verzoek per email worden toegezonden en zijn tevens op https://www.briefondernummer.nl/algemene-voorwaarden/ gepubliceerd

ARTIKEL 3: ALGEMEEN, TOTSTANDKOMING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

3.1 De Advertentieovereenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging door BON MEDIA BV aan Adverteerder dan wel door plaatsing van de Advertentie. Een Advertentieovereenkomst kan tevens bestaan uit een door BON MEDIA BV aan Adverteerder verzonden bevestiging van de gemaakte afspraken per brief of e-mail.
3.2 BON MEDIA BV heeft te allen tijde het recht om een verzoek tot het aangaan van een Advertentieovereenkomst te weigeren.
3.3 De mogelijkheid om Diensten af te nemen die betrekking hebben op speciale posities in een Medium is beperkt en kan per tijdschrifttitel en per editie verschillen. Mede in verband daarmee behoudt BON MEDIA BV zich uitdrukkelijk alle rechten voor tot acceptatie van Advertenties van Adverteerder op speciale posities zoals genoemd op de tariefkaart. Met andere wensen van Adverteerder wordt, indien mogelijk, rekening gehouden; een dergelijke wens kan echter nimmer als voorwaarde voor een opdracht tot plaatsing van een Advertentie worden aanvaard.
3.5 Tenzij anders overeengekomen, gelden de in de aanbieding, offerte of Advertentieovereenkomst
genoemde prijzen en overige voorwaarden niet voor herplaatsingen van de Advertentie, voor plaatsingen van een nieuwe Advertentie of voor wijzigingen van een Advertentieovereenkomst.
3.6 Indien een Mediabureau of een andere derde direct of indirect namens Adverteerder optreedt, staat deze namens Adverteerder in voor nakoming van de Advertentieovereenkomst.
3.7 BON MEDIA BV is te allen tijde gerechtigd de omvang, het aantal edities, inhoud, verschijningsvorm, -moment
en/of frequentie en lay-out van het Medium naar eigen inzicht te wijzigen, waarbij BON MEDIA BV ervoor zal zorgen dat het betreffende Medium ook na de wijzigingen kwalitatief en kwantitatief gelijkwaardig blijft. BON MEDIA BV is bovendien gerechtigd om welke reden dan ook om een door haar uitgegeven Medium op ieder moment te staken. Alsdan is zij niet verplicht nog enige levering van Diensten uit te voeren. Alsdan is BON MEDIA BV gerechtigd de Advertentieovereenkomst op te zeggen, zonder dat zij gehouden is tot vergoeding van enige vorm van schade aan Adverteerder. Adverteerder heeft alsdan echter wel recht op terugbetaling van advertentiegelden ten aanzien van de op dat moment nog niet geplaatste Advertenties.
3.8 Een Advertentieovereenkomst is alleen van toepassing op Advertentieorders ten behoeve van de Adverteerder zelf dan wel, indien Adverteerder een Mediabureau is, ten behoeve van de Adverteerder waarvoor de overeenkomst is aangegaan
3.9 Advertentieovereenkomsten die worden afgerekend op basis van de kosten per duizend impressies (‘CPM’) en waarbij het overeengekomen aantal impressies niet binnen de overeengekomen termijn wordt behaald, worden – uitsluitend indien en voor zover het niet behalen van het overeengekomen aantal impressies het gevolg is van een vermindering in bereik van het betreffende Medium – in overleg met Adverteerder:
i. Gestaakt, in welk geval alleen de behaalde CPM wordt afgerekend en de betreffende Advertentie wordt verwijderd;
ii. Verlengd tot het moment waarop het aantal overeengekomen CPM is behaald, waarbij kan worden besloten de Advertentie te plaatsen op een of meer andere Media.
3.10 Indien Adverteerder na afloop van de looptijd niet de gehele overeengekomen Advertentieruimte heeft gebruikt, komt de resterende Advertentieruimte te vervallen en kan hij geen aanspraak maken op restitutie in geld, in Advertentieruimte of op welke wijze dan ook. Tenzij anders overeengekomen is de Adverteerder in dat geval verplicht tot betaling van de niet afgenomen Advertentieruimte, dan wel tot bijbetaling van het tarief (inclusief bijbehorende kortingspercentage) dat van toepassing is op de wel afgenomen Advertentieruimte, een en ander ter keuze van BON MEDIA BV.
3.11 Op verzoek van Adverteerder kan de Advertentieruimte gedurende de looptijd van de Advertentieovereenkomst worden uitgebreid. Alsdan komen Partijen het op die uitbreiding van toepassing zijnde tarief overeen. Dit tarief heeft geen terugwerkende kracht ten aanzien van reeds uitgevoerde Advertentieorders maar geldt slechts ten aanzien van daarna te plaatsen Advertentie(order)s.
3.12 Een Advertentieovereenkomst dient voorafgaand aan de eerste plaatsing c.q. advertentieorder te worden aangegaan. Tenzij met toestemming van BON MEDIA BV is het niet mogelijk losse advertentieorders achteraf om te zetten in een Advertentieovereenkomst.
3.13 Een Advertentieovereenkomst wordt aangegaan voor de in de Advertentieovereenkomst overeengekomen periode en wordt geacht automatisch te zijn beëindigd nadat de volledige Advertentieruimte is benut dan wel de overeengekomen looptijd is verstreken. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. Indien in de Advertentieovereenkomst geen bepaalde termijn is vermeld, wordt de overeenkomst geacht te zijn overeengekomen voor een termijn van twaalf maanden.

ARTIKEL 4. AANLEVERING VAN ADVERTENTIEMATERIAAL EN PLAATSING ADVERTENTIES

4.1 Adverteerder draagt het risico van de tijdige, volledige en juiste aanlevering van het Advertentiemateriaal ongeacht de wijze van aanlevering. Adverteerder neemt daarbij de door BON MEDIA BV gegeven aanwijzingen/richtlijnen in acht. De aanleverspecificaties, met uitzondering van digitale Diensten, zoals de aanlever- en sluitingsdata zijn te vinden op de tariefkaart die zijn gepubliceerd op de op de website van de betreffende Media die te raadplegen zijn via https://www.newskoolmedia.nl.
4.2 Ten aanzien van de levering van digitale Diensten gelden de aanleverspecificaties als genoemd op de Websites van het betreffende Medium. In ieder geval geldt hierbij, tenzij ten aanzien van de specifieke advertentievorm andere voorschriften zijn overeengekomen dat Adverteerder er voor zorg dient te dragen dat:
i) Voor het publiek duidelijk moet zijn dat het om een Advertentie gaat;
ii) Het Advertentiemateriaal voldoet aan de voorschriften ten aanzien van bestandsformaten, afmetingen en groottes als genoemd in de aanleverspecificaties waarnaar hierboven is verwezen;
iii) Indien aan de Advertentie een URL is gekoppeld, dit een werkende URL betreft;
iv) Het Advertentiemateriaal past bij de uitstraling van de Website waarop de Advertentie dient te worden geplaatst;
v) BON MEDIA BV keurt de Advertentie vooraf. Adverteerder dient er daarom zorg voor te dragen dat een preview van het Advertentiemateriaal ten minste 7 werkdagen voor start van de campagne aan BON MEDIA BV ter beoordeling wordt voorgelegd;
vi) Het (goedgekeurde definitieve) Advertentiemateriaal dient uiterlijk 5 werkdagen voor start van de campagne in het bezit te zijn van BON MEDIA BV. Indien het Advertentiemateriaal niet tijdig in het bezit is van BON MEDIA BV, vervalt iedere aansprakelijkheid van BON MEDIA BV voor de correcte uitvoering van de overeengekomen Diensten;
vii) Geluid in Advertenties is alleen toegestaan na muisclick;
viii) Advertentiemateriaal dient onder vermelding van de opdrachtcode die via de link die bij de opdrachtbevestiging door BON MEDIA BV wordt geleverd (tenzij anders aangegeven) te worden geladen als een digitaal bestand, vervaardigd volgens de hierboven vermelde aanleverspecificaties.
4.3 BON MEDIA BV heeft het recht om Advertenties die na sluitingstijd worden aangeleverd, niet te plaatsen onverminderd de verplichting van Adverteerder tot betaling van de overeengekomen advertentiegelden.
4.4 Adverteerder dient haar netwerk te beveiligen met de juiste antivirus software. Adverteerder dient er namelijk zo goed mogelijk voor te zorgen dat er geen virussen en andere eigenschappen kleven aan het aangeleverde Advertentiemateriaal dat schadelijk is voor de hard- en/of software van BON MEDIA BV.
4.5 BON MEDIA BV heeft het recht de inhoud en de vorm van de Advertentie naar eigen inzicht en redelijkheid te wijzigingen naar de door haar gehanteerde specificaties zonder dat Adverteerder recht heeft op schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) de overeengekomen advertentiegelden. BON MEDIA BV informeert Adverteerde zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail, indien een Advertentie lijdt aan een gebrek of anderszins ongeschikt is voor plaatsing. Adverteerder dient dan per ommegaande te zorgen voor een nieuwe versie van de Advertentie.
4.6 Adverteerder dient er zorg voor te dragen dat een Advertentie voldoet aan alle vereisten gesteld in toepasselijke wet- en regelgeving, zelfreguleringscodes waaronder de Nederlandse Reclame Code van de Stichting Reclame Code en de normen die daaraan in het maatschappelijke verkeer worden gesteld. Derhalve garandeert Adverteerder dat een Advertentie in het bijzonder, maar niet limitatief, voldoet aan de volgende eisen:
i) Adverteerder dient in de Advertentie duidelijk en ondubbelzinnig identificeerbaar te zijn en de Advertentie dient als zodanig herkenbaar te zijn als een commerciële uiting van Adverteerder;
ii) een Advertentie heeft betrekking op de onderneming, diensten en/of producten van Adverteerder;
iii) een Advertentie mag niet beledigend, aanstootgevend of misleidend zijn, in strijd met de goede zeden, in strijd met rechten van derden, onrechtmatig jegens een derde of in strijd zijn met datgene dat in het maatschappelijk verkeer als betamelijk wordt beschouwd;
iv) een Advertentie mag bovendien de reputatie van BON MEDIA BV niet schaden;
v) een Advertentie mag geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder auteursrechten en merkrechten.
4.7 BON MEDIA BV mag aanwijzingen over adverteren van de bevoegde autoriteiten, waaronder het Commissariaat van de Media, de Reclame Code Commissie en haar beroepsinstantie (het College van Beroep), de Keuringsraad Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG), de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheids-producten (KAG), de Autoriteit Financiële markten (AFM), en hun rechtsopvolgers, opvolgen. Indien die aanwijzingen daartoe aanleiding geven, heeft BON MEDIA BV het recht het Advertentiemateriaal conform deze aanwijzingen aan te passen.
4.8 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, verleent BON MEDIA BV Adverteerder geen exclusiviteit, zoals ten aanzien van de in de Advertentie aangeboden producten/diensten. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is BON MEDIA BV tevens vrij om naar eigen inzicht Advertenties van derden te accepteren en willekeurig te plaatsen.
4.9 BON MEDIA BV zal een Advertentie plaatsen op de wijze als is overeengekomen in de Advertentieovereenkomst mits Adverteerder de Advertentie conform de aanleverspecificaties heeft aangeleverd. BON MEDIA BV garandeert echter geen exacte reproductie en Adverteerder dient rekening te houden met kleur- en drukafwijkingen. BON MEDIA BV staat niet in voor de kwaliteit van de weergave van online Advertenties.
4.10 De digitale Diensten worden door BON MEDIA BV zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins aangeboden en geleverd.
4.11 BON MEDIA BV draagt geen verantwoordelijkheid voor de mate waarin met de plaatsing van de Advertentie succes wordt bereikt, noch voor de mate waarin daarmee het beoogde publiek wordt bereikt.
4.12 BON MEDIA BV houdt het Advertentiemateriaal ten behoeve van Diensten tot ten minste een jaar vanaf de verschijningsdatum in het archief. Bij aanlevering van het materiaal op CD/DVD wordt alleen het bestand en niet de originele datadrager bewaard. BON MEDIA BV is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van het Advertentiemateriaal.
4.13 Op verzoek zal BON MEDIA BV ter harer keuze Adverteerder i. één (1) bewijsexemplaar gratis doen toekomen van het gedrukte Medium waarin de Advertentie is geplaatst of ii. een pdf van de betreffende pagina aan Adverteerder per e-mail doen toekomen. Indien Adverteerder meerdere exemplaren wenst, kunnen die tegen de door BON MEDIA BV vastgestelde prijs worden verkregen.
4.14 Adverteerder is verantwoordelijk voor de inhoud van de Advertentie. Adverteerder zal zich onthouden van het, in welke vorm dan ook, drang uitoefenen op de redactionele beslissingen ten aanzien van het Medium.
4.15 Indien de Advertentie bestaat uit een Advertorial gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
i. boven de Advertorial dient “Advertentie” of “Advertorial” vermeld te worden;
ii. de lay-out en typografie van de Advertorial dienen voldoende af te wijken van het (blad)stramien en de typografie van het Medium, een en ander ter beoordeling van BON MEDIA BV;
iii. de afzender van de Advertorial dient duidelijk te worden vermeld;
iv. het logo dan wel het desbetreffende product van Adverteerder dienen goed zichtbaar te worden afgebeeld; en
v. de rechten op door BON MEDIA BV (mede) geproduceerde Advertorials blijven eigendom van BON MEDIA BV. Het is de Adverteerder niet toegestaan het gebruikte Advertentiemateriaal zonder voorafgaande toestemming van BON MEDIA BV te hergebruiken voor andere media en/of andere activiteiten.

ARTIKEL 5: RECHT TOT WEIGERING EN OPSCHORTING

5.1 BON MEDIA BV is te allen tijde gerechtigd om de levering van (digitale) Diensten te weigeren dan wel op te schorten in geval van technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, aard, strekking of vorm van de opgegeven Advertenties alsmede bij redenen van principiële aard in verband met het Medium waarin de Advertentie geplaatst zou worden dan wel andere redenen van de kant van BON MEDIA BV.
5.2 BON MEDIA BV is tevens gerechtigd om de verlening van overeengekomen (digitale) Diensten te weigeren, indien de Advertentie niet voldoet aan de voorwaarden als gesteld in deze Voorwaarden en/of de Advertentieovereenkomst, waaronder strijdigheid met de wet- en regelgeving en het niet tijdig in bezit zijn van het Advertentiemateriaal door BON MEDIA BV (artikel 4). Weigering tot levering van de (digitale)Diensten op bovenstaande gronden (artikel 5.1 en dit artikel 5.2) laat de verplichting van Adverteerder de overeengekomen Diensten plaatsingskosten en eventueel gemaakte productiekosten) te betalen onverlet.
5.3 In geval Adverteerder niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan een of meer van de in deze Voorwaarden of Advertentieovereenkomst vermelde voorwaarden, is BON MEDIA BV gerechtigd – onverminderd haar recht op schadevergoeding of nakoming, zulks naar haar keuze – de uitvoering van de (digitale)Diensten op te schorten zolang deze tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortduurt, dan wel de Advertentieovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
5.4 BON MEDIA BV heeft tevens het recht om Diensten, niet zijnde digitale Diensten die voor een bepaald Medium zijn gereserveerd, naar een volgende editie van dat Medium te verplaatsen.
5.5 De overeengekomen startdatum van de (digitale)Diensten is een streefdatum. BON MEDIA BV behoudt zich het recht voor om op grond van onvoorziene (niet aan BON MEDIA BV toe te rekenen) omstandigheden, de levering van deze Diensten uit te stellen. Indien de startdatum door BON MEDIA BV wordt uitgesteld, zal de enige compensatie voor Adverteerder bestaan uit het alsnog leveren door BON MEDIA BV van de (digitale)Diensten voor een periode gelijk aan de overeengekomen periode dan wel het leveren van vervangende Diensten, een en ander in goed overleg tussen Adverteerder en BON MEDIA BV.

ARTIKEL 6: KLACHTEN OVER GEPLAATSTE ADVERTENTIES

6.1 Een eventuele klacht ten aanzien van de door BON MEDIA BV geleverde Diensten niet zijnde digitale Diensten, dient uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na verschijningsdatum van de betreffende editie van het Medium, of de eerste vertoning online schriftelijk aan BON MEDIA BV kenbaar te worden gemaakt ter attentie van de sales afdeling. Deze afdeling is telefonisch te bereken per e-mail via info@briefondernummer.nl . Indien er binnen voornoemde periode geen klacht over de geplaatste Advertentie door BON MEDIA BV is ontvangen, wordt BON MEDIA BV geacht de Advertentieovereenkomst deugdelijk te zijn nagekomen.
6.2 Klachten ten aanzien van de door BON MEDIA BV geleverde Diensten ontslaan de Adverteerder niet van de nakoming van zijn verplichtingen conform de Advertentieovereenkomst, waaronder tijdige betaling van de overeengekomen vergoeding ter zake van de betreffende Advertentie.

ARTIKEL 7: TARIEVEN EN BETALING

7.1 Tenzij anders overeengekomen, zullen de in rekening te brengen tarieven dan wel vergoedingen gebaseerd zijn op de actuele per Medium en/of (digitale) Dienst van toepassing zijnde tariefkaart van BON MEDIA BV.
7.2 BON MEDIA BV behoudt zich het recht voor de tarieven te herzien. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is een dergelijke tariefaanpassing ook van toepassing op de met Adverteerder overeengekomen opdracht(en) op nog niet geleverde Diensten. Adverteerder heeft in geval van een tariefwijziging het recht om de opdracht ten aanzien van het nog niet geleverde deel van de Diensten op te zeggen.
7.3 Facturering van een Advertentieovereenkomst geschiedt in de regel na elke plaatsing van een Advertentie. Indien plaatsing gedurende langere periode plaatsvindt, is BON MEDIA BV gerechtigd tenminste eenmaal per maand te factureren. BON MEDIA BV is gerechtigd vooruitbetaling te vorderen en/of in gedeelten te factureren. Alle daaraan verbonden kosten komen voor rekening van Adverteerder. De verzending van de facturen geschiedt digitaal. Adverteerder dient BON MEDIA BV derhalve een e-mailadres op te geven waarnaar de facturen verstuurd kunnen worden. Met ontvangst van de factuur per e-mail komt het recht op een ‘papieren factuur’ te vervallen.
7.4 BON MEDIA BV heeft het recht om de extra kosten die worden veroorzaakt door het niet deugdelijk dan wel niet conform de specificaties aanleveren van het Advertentiemateriaal onder andere conform het bepaalde in artikel 4.5 van deze Voorwaarden, in rekening te brengen in aanvulling op de overeengekomen advertentietarieven dan wel vergoedingen.
7.5 Alle facturen van BON MEDIA BV dienen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum door Adverteerder te worden voldaan op de wijze als aangegeven op de factuur. Bij overschrijding van deze termijn is Adverteerder van rechtswege in verzuim en is vanaf de vervaldatum van de factuur heeft BON MEDIA BV het recht om de wettelijke rente, berekend over het openstaande bedrag in rekening te brengen. BON MEDIA BV is gerechtigd alsdan tot het instellen van een incassoprocedure om volledige betaling te verkrijgen. De kosten hiervan, bedragende ten minste 15% van het verschuldigde bedrag vermeerderd met rente inclusief administratiekosten, zijn voor rekening van Adverteerder. BON MEDIA BV zal Adverteerder echter te allen tijde een betalingsherinnering sturen waarbij aan Adverteerder een redelijk termijn wordt gegeven alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen.
7.6 Adverteerder mag verschuldigde betalingen niet opschorten of verrekenen met een vordering die Adverteerder eventueel heeft op BON MEDIA BV.
7.7 BON MEDIA BV verleent 15% korting (bureaukorting) op het door Adverteerder verschuldigde bruto bedrag (minus kortingen), indien de verleende (digitale)Diensten door bemiddeling van een erkent Mediabureau tot stand zijn gekomen.
7.8 Vragen met betrekking tot facturen dienen uiterlijk binnen twee (2) weken na ontvangst van de factuur schriftelijk aan BON MEDIA BV te worden gericht op de wijze als genoemd in artikel 6 van deze Voorwaarden, bij gebreke waarvan de vordering vervalt.
7.9 Indien via een Mediabureau Advertentieruimte wordt ingekocht, blijft Adverteerder naast deze derde te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het uit hoofde van de Advertentie- overeenkomst aan BON MEDIA BV verschuldigde bedrag.

ARTIKEL 8: ANNULERING

8.1 Annulering dient te allen tijde schriftelijk door Adverteerder te geschieden. Annulering op grond van dit artikel bevrijdt de Adverteerder niet van zijn overige verplichtingen uit hoofde van de Advertentieovereenkomst.
8.2 Bij annulering door Adverteerder van enige opdracht met betrekking tot te leveren Diensten niet zijnde digitale Diensten is Adverteerder de navolgende vergoeding verschuldigd aan BON MEDIA BV. De annuleringsvergoeding wordt vastgesteld aan de hand van onderstaande tabel, als percentage van de overeengekomen vergoeding:
Dagen gelegen tussen annulering en Sluitingsdatum:
annuleringsvergoeding als percentage van overeengekomen vergoeding,
31 dagen of meer 0%
tussen 30 en 15 dagen 25%
tussen 14 en 8 dagen 50%
tussen 7 en 4 dagen 75%
minder dan 3 dagen 100%

Ter zake zijn de Sluitingsdata van toepassing zoals vermeld voor de desbetreffende Medium op de betreffende Website(s). Het bepaalde in artikel 9.2 is eveneens van toepassing.
8.3 In geval van eenzijdige beëindiging door Adverteerder van een opdracht met betrekking tot te leveren Diensten waarbij BON MEDIA BV ten behoeve van de te leveren Diensten reeds kosten heeft gemaakt of werkzaamheden heeft verricht (bijvoorbeeld bij samenwerking inzake Advertorials, redactionele samenwerkingen, sponsored en commerciële inserts, marketing partnership overeenkomsten, etc.), is Adverteerder verplicht aan BON MEDIA BV de door haar in dat kader verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden, een en ander onverminderd het bepaalde in 8.1 en/of 8.3.
8.4 Indien de Diensten bestaan uit het plaatsen van een Advertentie op een specifieke, speciale positie of andere uiting waarvoor BON MEDIA BV in verband met specifieke eisen ten aanzien van het drukproces extra kosten moet maken en door toedoen van Adverteerder geen doorgang vindt in de periode voorafgaand aan het verstrijken van de Sluitingsdatum, dan moet de toeslag zoals vermeld op de tariefkaart, respectievelijk moeten deze extra kosten door Adverteerder worden betaald.
8.5 Bij annulering door Adverteerder van de door BON MEDIA BV te leveren digitale Diensten, is Adverteerder de volgende bedragen verschuldigd:
(a) alle kosten die BON MEDIA BV reeds verplicht is te voldoen aan één of meer derden op het moment van annulering door Adverteerder, indien BON MEDIA BV bij het verrichten van de Diensten derden heeft ingeschakeld; en
(b) een annuleringsvergoeding die wordt vastgesteld met behulp van onderstaande tabel. Het eventueel door Adverteerder reeds teveel betaalde zal door BON MEDIA BV worden terugbetaald.
Dagen gelegen tussen annulering en start campagne:
Annuleringsvergoeding als percentage van overeengekomen vergoeding
6 dagen of meer 0%
minder dan 5 dagen 100%.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

9.1 BON MEDIA BV voert de door haar te verlenen (digitale)Diensten zo zorgvuldig mogelijk uit. BON MEDIA BV is bij een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts dan aansprakelijk voor enige directe schade van Adverteerder verband houdend met of voortvloeiend uit het Advertentieovereenkomsten of de (digitale) Diensten, als deze schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van BON MEDIA BV.
9.2 De aansprakelijkheid van BON MEDIA BV beperkt zich tot herplaatsing/herlevering van de (digitale)Diensten, zoals overeengekomen met Adverteerder, dan wel betaling van een vergoeding van maximaal de factuurwaarde van die (digitale)Diensten waarop de tekortkoming ziet. De vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin BON MEDIA BV zou zijn tekortgeschoten. Geringe afwijkingen geven geen recht op compensatie.
9.3 Adverteerder draagt het risico van fouten in de uitvoering van telefonisch en op andere wijze geplaatste Opdrachten in geval van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen aanvragen en mededelingen van Adverteerder door BON MEDIA BV. Adverteerder draagt tevens het risico van fouten in Advertenties ontstaan door onduidelijke kopij, ongeacht de vorm waarin deze is aangeleverd, behoudens ontstaan door opzet of grove schuld van de zijde van BON MEDIA BV.
9.4 BON MEDIA BV is nooit aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het aangaan (en de afhandeling) van transacties en overeenkomsten tussen Adverteerder en diens contractspartijen.
9.5 Indien Adverteerder tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Advertentie-overeenkomst is BON MEDIA BV gerechtigd om de uitvoering van de Advertentieovereenkomst voor de duur van de tekortkoming op te schorten. Indien Adverteerder, na schriftelijke ingebrekestelling door BON MEDIA BV, binnen de door BON MEDIA BV gestelde redelijke termijn niet alsnog aan zijn verplichtingen voldoet, is BON MEDIA BV gerechtigd om de Advertentieovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overschrijding van een fatale termijn, zoals een betaaltermijn is Adverteerder automatisch in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.
9.6 Opschorting of ontbinding door BON MEDIA BV ontslaat Adverteerder niet van zijn verplichting tot betaling van de volledige vergoeding uit hoofde van de Advertentieovereenkomst. Opschorting, ontbinding of andere beëindiging van de Advertentieovereenkomst laat voorts onverlet het recht van BON MEDIA BV op vergoeding door Adverteerder van de door BON MEDIA BV als gevolg daarvan of in verband daarmee geleden schade.