Deze algemene voorwaarden betreffen die als gehanteerd door de website briefondernummer.nl, onderdeel van Bruijnes Beheer BV, en zijn van toepassing op de diensten en werkzaamheden als verricht door, voor en namens briefondernummer.nl welke betrekking hebben op het door natuurlijke personen plaatsen van contactadvertenties / advertenties onder nummer. 

Plaatsing 

 1. briefondernummer.nl plaatst al dan niet tegen betaling advertenties van particulieren op haar website, waarbij de tekst van de geplaatste advertentie door briefondernummer.nl kan, mag en zal worden aangepast indien deze strijdig is met de door ons gehanteerde huisregels. Daarnaast behoudt briefondernummer.nl zich het recht voor advertenties welke een grove inbreuk maken op de huisregels als voornoemd niet te plaatsen. In geval we om een ons moverende reden niet tot plaatsing van een advertentie overgaan zal de betaalde som onder aftrek van zes euro administratiekosten, te vermeerderen met de wettelijke voorbelasting, aan de opdrachtgever worden gerestitueerd.  
 2. Met het plaatsen van een advertentie confirmeert de plaatser van die advertentie zich aan onze algemene voorwaarden, onze huisregels en het in onze disclaimer gestelde, waarmee plaatser aangeeft de huisregels en disclaimer te hebben gelezen en begrepen. Bij enig conflict tussen de algemene voorwaarden, de huisregels en de disclaimer zal het in de algemene voorwaarden gestelde prevaleren.
 3. Het staat de redactie van briefondernummer.nl en haar administrator(s) vrij teksten welke in enige mate afwijken van de in lid 2 genoemde voorwaarden en regels te redigeren. Fouten in de speling en grammatica vallen niet onder dit recht, met uitzondering van die gevallen waarin een gemaakte fout kan leiden tot bijvoorbeeld aanstootgevende tekst.
 4. Advertenties mogen slechts worden geplaatst in het Nederlands.
 5. De kosten voor plaatsing dienen per vooruitbetaling te worden voldaan.
 6. Op het plaatsen van een advertentie is de Wet Koop op Afstand niet van toepassing.

Overmacht 

 1. Na opgave van een advertentie kan het voorkomen dat deze niet binnen de als leidend geldende termijn van drie dagen online wordt geplaatst. Het overschrijden van deze termijn is veelal een gevolg van overmacht en geeft de plaatser van de advertentie geen enkel recht op compensatie en/of het annuleren van de opdracht tot plaatsing.
 2. De website briefondernummer.nl zal ononderbroken online zijn, en bereikbaar voor een ieder om zo de vertoning van geplaatste advertenties mogelijk te maken. Indien door een storing of vanwege onderhoud, in welke vorm, mate of grootte dan ook, de website enige tijd niet bereikbaar zal zijn zal dit worden beschouwd als een gevolg van overmacht. Uitzondering hierop is een situatie waarbij het niet bereikbaar zijn van de website het gevolg is van grove nalatigheid van de exploitant.

Schades

 1. Ten aanzien van schades, van welke vorm, aard en grootte dan ook, zowel materieel als immaterieel, voortvloeiend uit het plaatsen van een contactadvertentie of advertentie onder nummer, zal briefondernummer.nl door de plaatser van een advertentie volledig worden gevrijwaard inzake de aansprakelijkheid daarvoor en/of de vergoeding daarvan. 
 2. Onder de in lid 1 genoemde vrijwaring vallen tevens de schades welke mogelijkerwijs voortvloeien uit het ontvangen van reacties op een geplaatste advertentie en/of het aansluitend contact leggen met de verzender(s) van deze reactie(s).

Post 

 1. Post welke als resultaat op het plaatsen van een advertentie binnenkomt, digitaal of fysiek, zal door ons aan de plaatser van de desbetreffende advertentie worden doorgezonden. 
 2. We zenden uitsluitend brieven door, zijnde geschreven teksten of afgedrukte teksten op papier, verpakt in een enveloppe. Pakketten, ongeacht grootte, worden niet doorgezonden maar, indien mogelijk, aan de afzender geretourneerd.
 3. Post zal niet worden doorgezonden aan postbusadressen of adressen in het buitenland.
 4. Post welke we om welke reden dan ook niet kunnen doorzenden gaat retour afzender, of zal indien dit niet mogelijk is worden vernietigd.

Verwijderen data

 1. Alle data welke wij verzamelen beheren we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, en deze data delen we niet met derden. Uitsluitend de persoon welke een advertentie heeft geplaatst kan zich tot ons wenden met het verzoek de data, de advertentie welke is geplaatst daaronder begrepen, te verwijderen. Dit verzoek kan uitsluitend worden ingediend door gebruik te maken van het daartoe bestemde formulier.
 2. De verwijdering van data zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden, met dien verstande dat, gelet op het feit dat deze verwijdering handmatig dient te gebeuren, dit mogelijkerwijs pas enige dagen na ontvangst van het compleet ingevulde formulier zal gebeuren.

Deze algemene voorwaarden kunnen wijzigen, waarbij wijzigingen altijd terstond op deze website zullen worden opgenomen en verwerkt.